Bài tập về phóng xạ hạt nhân_Xác định tuổi của khối đá

Hạt nhân urani  \( {}_{92}^{238}U \)  sau một chuỗi phân rã, biến đổi thành hạt nhân chì  \( {}_{82}^{206}Pb \) . Trong quá trình đó, chu kì bán rã của  \( {}_{92}^{238}U \)  biến đổi thành hạt nhân chì là 4,47.109 năm. Một khối đá được phát hiện có chứa 1,997.1018 hạt nhân  \( {}_{92}^{238}U \)  và 2,015.1018 hạt nhân  \( {}_{82}^{206}Pb \) . Giả sử khối đá lúc mới hình thành không chứa chì và tất cả lượng chì có mặt trong đó đều là sản phẩm phân rã của  \( {}_{92}^{238}U \) . Tuổi của khối đá khi được phát hiện là

A. 3,5.1011 năm.

B. 6,4.1010 năm.

C. 2,5.1011 năm.

D. 1,28.1010 năm.

Gợi ý
N=1,997.1018 hạt nhân, N0=1,997.1018 +2,015.1018=1,201715.1018 hạt nhân
\( t=T\frac{\ln \frac{{{N}_{0}}}{N}}{\ln 2}={{1,28.10}^{10}} \) năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.