TRA CỨU CÔNG THỨC, LÍ THUYẾT
CHỦ ĐỀ
< All Topics
Print

Gia tốc trong dao động điều hoà

\( a=v'=x'=-{{\omega }^{2}}x \)

3.1. \( \overrightarrow{a} \)  luôn hướng về vị trí cân bằng

3.2. Khi x = 0 ( Vật qua VTCB) thì |a|min=0; Khi  \( x=\pm A \) , vật ở biên: |a|Max = \( {{\omega }^{2}}x \)

3.3. Hệ thức liên hệ giữa a, v và A ( Công thức độc lập thời gian số 2):  \( {{A}^{2}}={{\frac{v}{{{\omega }^{2}}}}^{2}}+{{\frac{a}{{{\omega }^{4}}}}^{2}} \)

3.4.  Từ  \( {{A}^{2}}={{\frac{v}{{{\omega }^{2}}}}^{2}}+{{\frac{a}{{{\omega }^{4}}}}^{2}} \) chia 2 vế cho A2 suy ra Đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa a và vận tốc có dạng elip;

+ Đồ thị biểu diễn gia tốc và li độ có dạng đoạn thẳng (vì \( -A\le x\le +A \) )

3.5. Gia tốc luôn biến đổi ngược pha với li độ và sớm pha hơn vận tốc góc \( \frac{\pi }{2} \)

Previous Vận tốc trong dao động điều hoà
Table of Contents