TRA CỨU CÔNG THỨC, LÍ THUYẾT
CHỦ ĐỀ
< All Topics
Print

Phương trình dao động điều hoà

Dao động điều hòa là dao động có phương trình li độ được mô tả bởi phương trình sin hoặc cosin; có dạng \( x = Acos( \omega t + \varphi) \) ; trong đó:

x: li độ của vật, là độ dài đại số từ vị trí vật đến VTCB

A: Biên độ dao động, là giá trị lớn nhất của li độ ( xmax = A).

Biên độ A thì phụ thuộc vào cách kích thích dao động.

\( \omega =2\pi f=\frac{2\pi }{T} \)  (rad/s): tần số góc của dao động

\( \varphi \left( rad \right) \) : pha ban đầu của vật, dựa vào  \( \varphi \left( rad \right) \)  ta biết được trạng thái ban đầu của vật (vị trí và chiều chuyển động của vật lúc t=0).  \( \varphi \left( rad \right) \)  thì phụ thuộc vào cách chọn hệ quy chiếu ( gốc toạ độ, gốc thời gian, chiều dương);

\( \left( \omega t+\varphi  \right)\left( rad \right) \) : pha dao động của vật ở thời điểm t ( t#0).  \( \left( \omega t+\varphi  \right)\left( rad \right) \)  cho ta biết trạng thái của vật ở thời điểm t (vị trí và chiều chuyển động của vật lúc t # 0)

Previous Con lắc đơn
Next Vận tốc trong dao động điều hoà
Table of Contents