TRA CỨU CÔNG THỨC, LÍ THUYẾT
CHỦ ĐỀ
< All Topics
Print

Vận tốc trong dao động điều hoà

\( v=x'=-A\omega \sin \left( \omega t+\varphi  \right)=A\omega \cos \left( \omega t+\varphi + \frac{\pi }{2} \right) \)

2.1 \(  \overrightarrow{v} \) luôn cùng chiều với chiều chuyển động (vật chuyển động theo chiều dương thì v>0, theo chiều âm thì v<0) ;

2.2. Công thức liên hệ giữa x, A, v ( công thức độc lập thời gian số 1) :  \( {{A}^{2}}={{x}^{2}}+{{(\frac{v}{\omega })}^{2}} \)

2.3.Ta suy được:  \( v=\omega \sqrt{{{A}^{2}}-{{x}^{2}}} \)   có được:

+ Khi x =0 ( Vật qua VTCB) thì |v|Max =Aw

+ Khi  \( x=\pm A \)  ( Vật ở vị trí biên) thì |v|Min =0

+ Khi vật từ VTCB chuyển động ra biên thì v giảm, còn khi vật từ vị trí biên chuyển động về VTCB thì v tăng

2.4 vận tốc biến đổi điều hoà cùng tần số f với li độ x, nhưng sớm pha hơn x góc  \( \frac{\pi }{2} \)

2.5. Từ  \( {{A}^{2}}={{x}^{2}}+{{(\frac{v}{\omega })}^{2}} \)  chia 2 vế cho A2, suy được :  \( \frac{{{x}^{2}}}{{{A}^{2}}}+\frac{{{v}^{2}}}{{{\left( \omega A \right)}^{2}}}=1 \)  (biểu thức này giống với phương trình của đường elip  \( \frac{{{x}^{2}}}{{{a}^{2}}}+\frac{{{y}^{2}}}{{{b}^{2}}}=1 \) ) nên đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa li độ x và vận tốc v có dạng elip

Previous Phương trình dao động điều hoà
Next Gia tốc trong dao động điều hoà
Table of Contents