Test chuyển mathtype về mã latex để up web

\( {}_{2}^{4}He;{}_{26}^{56}Fe;{}_{92}^{238}U \)

Test dòng 2:

\({}_{2}^{4}He;{}_{26}^{56}Fe;{}_{92}^{238}U \)

 

Test dòng 3: Toggle Tex > sử dụng macro trong word để chuyển)

\( 1u=931,5\frac{MeV}{{{c}^{2}}} \)

 

Test dòng 4: Nguyên câu hỏi

Cho khối lượng của hạt prôtôn, nơtron và hạt nhân đơteri \( _{1}^{2}D \) lần lượt là 1,0073u; 1,0087u và 2,0136u. Biết . Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân \( _{1}^{2}D \) là
A. 1,12 \( \frac{MeV}{nuclon}. \)
B. 1,53 \( \frac{MeV}{nuclon}. \)
C. 0,56 \( \frac{MeV}{nuclon}. \)
D. 2,24 \( \frac{MeV}{nuclon} \) .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.