Tính độ hụt khối của hạt nhân Be

Khối lượng của hạt \( {}_{4}^{10}Be \) là mBe = 10,01134u, khối lượng của nơtron là  1,0087u, khối lượng của prôtôn là  = 1,0073u. Độ hụt khối của hạt nhân \( {}_{4}^{10}Be \) là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Xác định cấu tạo hạt nhân \( {}_{4}^{10}Be \) có Z = 4 prôtôn, N= A-Z = 10-4= 6 nơtron
– Độ hụt khối: \( \Delta m=\left[ Z.{{m}_{p}}+(A-Z).{{m}_{N}}-{{m}_{hn}} \right] \) = 4.1,0073u + 6.1,0087u – 10,01134u => \( \Delta m \) = 0,07u

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.