Trong khoảng này có bao nhiêu vân sáng đỏ?

Hỏi: Trong một thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc: ánh sáng đỏ có bước sóng 686 nm, ánh sáng lam có bước sóng λ, với 450nm < λ < 510 nm. Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có 6 vân sáng lam. Trong khoảng này có bao nhiêu vân sáng đỏ?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7
Đáp:

Gọi M là vị trí trên màn có sự trùng nhau của vân sáng đỏ và vân sáng lam gần vị trí trung tâm nhất, ta có: \( k_{d}\lambda _{d}=k_{l}\lambda _{l} \) (1); Vì giữa M và vị trí trung tâm có 6 vân sáng màu lam, nên tại M là vân sáng màu lam thứ 7 ( \( k_{l} =7 \) );

Từ (1), ta được: \( \lambda _{l}=\frac{k_{d}\lambda _{d}}{k_{l}} \) (2)

Theo đề 450nm < \( λ_{l} \) < 510 nm ; tính được \( k_{d} = 5 \);

Vậy tại M có vân sáng đỏ bậc 5, nên giữa O và M có 4 vị trí cho vân sáng đỏ; Chọn đáp án A;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.