Trong nguyên tử Hidro, electron chuyển động tròn đều quanh hạt nhân theo quỹ đạo tròn có bán kính 5.10-9 cm.

Trong nguyên tử Hidro, electron chuyển động tròn đều quanh hạt nhân theo quỹ đạo tròn có bán kính 5.10-9 cm.

  1. Xác định lực hút tĩnh điện giữa electron và hạt nhân.
  2. Xác định tần số chuyển động của electron. Biết khối lượng của electron là 9,1.10-31kg.

Hướng dẫn giải

  1. Lực hút tĩnh điện giữa electron và hạt nhân:
\( F=k\frac{{{e}^{2}}}{{{r}^{2}}}={{9.10}^{9}}{{\left( \frac{-{{1,6.10}^{-19}}}{{{5.10}^{-11}}} \right)}^{2}}={{9,2.10}^{-8}}N \)

2. Tần số chuyển động của electron:

Electron chuyển động tròn quanh hạt nhân, nên lực tĩnh điện đóng vai trò là lực hướng tâm

\( F=k\frac{{{e}^{2}}}{{{r}^{2}}}=mr{{\omega }^{2}} \) \( \Rightarrow \omega =\sqrt{\frac{F}{mr}}={{4,5.10}^{16}}rad/s \)

Vì  \( \omega =2\pi f \)

\( \Rightarrow f=0,72.10{{\,}^{26}}Hz \)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.