Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên qo

Trong chân không, cho hai điện tích \( {{q}_{1}}=-{{q}_{2}}={{10}^{-7}}C \) đặt tại hai điểm A và B cách nhau 8cm. Tại điểm C nằm trên đường trung trực của AB và cách AB 3cm người ta đặt điện tích \( {{q}_{o}}={{10}^{-7}}C \) . Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên qo.
Tóm tắt:
\( {{q}_{1}}={{10}^{-7}}C ; {{q}_{2}}=-{{10}^{-7}}C \)
\( {{q}_{o}}={{10}^{-7}}C;AB=8cm;AH=3cm \)
\( {{\vec{F}}_{o}}=? \)
Giải:

Vị trí các điện tích như hình vẽ.


+ Lực do q1 tác dụng lên qo:
\( {{F}_{10}}=k\frac{\left| {{q}_{1}}{{q}_{0}} \right|}{A{{C}^{2}}}={{9.10}^{9}}\frac{\left| {{10}^{-7}}{{.10}^{-7}} \right|}{{{0,05}^{2}}}=0,036N \)
+ Lực do q2 tác dụng lên qo:
\( {{F}_{20}}={{F}_{10}}=0,036N \) ( do \( \left| {{q}_{1}} \right|=\left| {{q}_{2}} \right| \) )
+ Do \( {{F}_{20}}={{F}_{10}} \) nên hợp lực Fo tác dụng lên qo:
\( {{F}_{o}}=2{{F}_{10}}.\cos {{C}_{1}}=2.{{F}_{10}}.\cos A=2.{{F}_{10}}.\frac{AH}{AC}; {{F}_{o}}=2.0,036.\frac{4}{5}={{57,6.10}^{-3}}N \)
+ Vậy \( {{\vec{F}}_{o}} \) có phương // AB, cùng chiều với vectơ \( \overrightarrow{AB} \) (hình vẽ) và có độ lớn: \( {{F}_{o}}={{57,6.10}^{-3}}N \)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.