Biến dạng là gì

Biến dạng là sự tác động lên một vật thể khiến nó trở thành trạng thái khá. Khái niệm này rất quan trong quá trình hiểu các môn học như…

Read more »